Top Players -- Youth

PlayerTotal Awards (Best Batter, Bowler, All-Rounder)
Sahil Tanpure15
Arvin Bansal14
Sheshank Shankar11
Tejas Yerramilli9
Arnav Manchepalli8
Rishab Mohan7
Mokshesh Sushant Shaha7
Neel Tiku6
Dhareesh Lakkireddy6
Aran Pandey6
Vivek Chilakala6
Roshan Rajesh6
Umair Ahsan5
Abhijith Haribabu5
Eshan Singh5
Saif Ali Mohammed4
Ananth Gopi Krishnan4
Sahil Kancherla4
Priyanshu Kumar4
Saeed Nazeeruddin4
Joshua J Ojus4
Varun Jayanth4
Rajvir Mishra4
Dhruv Vadapalli4
Siddharth Suri4