Top Players -- Youth

PlayerTotal Awards (Best Batter, Bowler, All-Rounder)
Arvin Bansal14
Sahil Tanpure12
Sheshank Shankar11
Arnav Manchepalli8
Rishab Mohan7
Tejas Yerramilli7
Aran Pandey6
Mokshesh Sushant Shaha6
Dhareesh Lakkireddy6
Vivek Chilakala6
Roshan Rajesh6
Umair Ahsan5
Abhijith Haribabu5
Eshan Singh5
Neel Tiku5
Aaryaman Chopra4
Sidh Kapoor4
Dhruv Vadapalli4
Siddharth Suri4
Krish Kannan4
Nikil Nambiar4
Saif Ali Mohammed4
Sahil Kancherla4
Priyanshu Kumar4
Saeed Nazeeruddin4